Zoic: Nostalgic Haikus:

Zoic: Nostalgic Haikus:

February 27, 2020

Zoic: au naturel

Zoic: au naturel

February 21, 2020

Zoic: Holiday Haikus

Zoic: Holiday Haikus

December 22, 2019

Zoic: conditional love

Zoic: conditional love

November 22, 2019

Zoic: muddled heart

Zoic: muddled heart

November 12, 2019

Zoic: sentiment

Zoic: sentiment

October 21, 2019

Zoic: her darling dove

Zoic: her darling dove

October 17, 2019

"We're always on the prowl."
Zoic